Algemene Verordening Gegevensbescherming

Privacy Policy van Elle’s Elegant Earrings – EEE

Privacy Policy van Elle’s Elegant Earrings – EEE

EEE hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy geef ik heldere en transparante informatie over hoe ik omga met uw persoonsgegevens.
Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. EEE houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:
Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn verderop in deze Privacy Policy beschreven;
– Verwerking van uw persoonsgegevens beperk tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– Vraag om uw uitdrukkelijke toestemming als deze nodig is voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
– Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
– Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
– Op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteer.

Als EEE ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van mijn Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door EEE verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:
– Het verzenden van bestellingen;
– Administratieve doeleinde;
– Communicatie over de opdracht en/of informatie-aanvraag
– Informatie op de website m.b.t. de blog-pagina
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– De overeengekomen opdracht

Voor de bovenstaande doelstellingen kan EEE de volgende persoonsgegevens aan u vragen:
– Naam;
– Adres;
– Woonplaats;
– Telefoonnummer;
– E-mailadresfoto’s t.b.v. de blogpagina en de pagina Inspirerende Vrouwen.

Uw persoonsgegevens worden door EEE opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:
– Gedurende de looptijd van maximaal 7 jaar voor de financiële administratie.

Verwerking van persoonsgegevens van geïnteresseerde

Persoonsgegevens van geïnteresseerde wordt door EEE verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:
– Informatieverstrekking in de vorm van gerichte contacten
– Analyse van Google-analyticus over bezoek aan de website
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– Aanvraag via e-mail, Facebook of WhatsApp
– Informatief bezoek aan de website
Voor de bovenstaande doelstelling kan EEE de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– Naam;
– Geslacht;
– Adres;
– Woonplaats
– Telefoonnummer
– E-mail adres
Uw persoonsgegevens worden door EEE opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor de periode:
– Gedurende de periode dat men gezien wordt als geïnteresseerde. De e-mail of het WhatsApp bericht wordt verwijderd, zodra een afspraak tot stand is gekomen of de vraag voor informatie is beantwoord.
– Google-Analytics bewaart de gegevens max. 14 maanden.

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief-abonnees

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door EEE verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– Het inschrijving formulier Nieuwsbrief;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan EEE de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– Naam
– E-mail adres
Uw persoonsgegevens worden door EEE opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
Gedurende de periode dat men aangemeld is. Met kan zich ieder moment afmelden/uitschrijven. De gegevens worden dan verwijderd.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan EEE geeft, kan aan derde partijen worden verstrekt indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Derde partijen waar ik gebruik van maak:

– Administratiekantoor voor het verzorgen van de jaarlijkse financiële administratie
– Websitebeheerder: Boordevol Reclame/Koekhosting

Gegevens die u invult tijdens het plaatsen van een order of het versturen van een bericht worden opgeslagen op externe servers. De beheerder Boordevolreclame/Koekhosting zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo wordt bijvoorbeeld standaard gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding.

Ik geef nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee wij geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partij (verwerker) maak ik hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal ik de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons) gegevens bij mij opvraagt. In een dergelijk geval dien ik medewerking te verlenen en ben dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kan ik persoonsgegevens delen met derden indien u mij hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Verwerking van persoonsgegevens buiten de EU

Ik verstrek geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Ik verwerk enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

EEE bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.

Cookies

EEE gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Beveiliging

De gegevens die u aan EEE geeft, kan aan derde partijen worden verstrekt indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Derde partijen waar ik gebruik van maak:

Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zoals:
– Alle personen die namens EEE van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
– Ik hanteer een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al mijn systemen.
– De persoonlijke cliëntenkaarten worden achter slot bewaard en zijn alleen voor mij inzichtelijk.
– Als daar aanleiding toe is kan ik pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens.
– Ik maak back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
– Ik test en evalueer regelmatig deze maatregelen.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke ik van u ontvangen heb. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Ik kan u vragen om u te legitimeren voordat ik gehoor geef aan voornoemde verzoek.
Mag ik uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met mij op te nemen. Komen wij er samen niet uit, dan vind ik dit uiteraard zeer vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Heeft u naar aanleiding van mijn Privacy Policy nog vragen of opmerkingen, neemt U dan aub contact met mij op.

Contactgegevens

Elle’s Elegant Earrings

Ellemiek de Haas
Statietjalk 50
4617 GN Bergen op Zoom
06-28083214
KvK 70070083
e-mail:
info@elleselegantearrings.nl
website:
www.elleselegantearrings.nl